Licensbetingelser

Licensbetingelser

Produktbeskrivelse
Læringsportalen er et virtuelt læringsunivers, hvor en bruger kan søge viden om og oparbejde relevante kompetencer i de moderne Microsoft-værktøjer, der er tilgængelige for brugeren. Det overordnede formål er at støtte ibrugtagning (adoption) af nye værktøjer, teknologier og processer - og dermed at skabe en mere effektiv, ensartet og korrekt arbejdsrutine for brugeren.

En cloud løsning
Læringsportalen er en cloud baseret Software-as-a-Service (SaaS) løsning. Det betyder at kunden ikke selv skal etablere en server og drifte denne. Udvikling af portalens funktioner sker løbende, det samme gør opdateringen af kurserne – begge dele som en del af servicen.

Systemudvikling og Hosting
Fellowmind Danmark driver og leverer denne service og er single point-of-contact for alle spørgsmål samt support.
Læringsportalen hostes på en Azure-server i Europa (Holland). Softwaresystemet (LMS-funktionaliteten) er udviklet af den danske virksomhed Cursum A/S.

Service og support
Denne løsning kræver ikke en service og supportaftale. Til kunder der har egne kurser i løsningen anbefales en service og support-aftale.

Standardkurser
I løsningen leverer og vedligeholder Fellowmind en række standardkurser. Disse er designet til slutbrugere i deres første interaktion med et nyt værktøj. De, der er bekendt med Microsoft trænings-niveauer, vil kende dette som ”niveau 100”.

Kursusindhold
I læringsportalen findes kurser til og indenfor; Windows 10, Office Pro+, Office 365 – dog ikke i Access og Publisher der er rene PC-produkter.

Kursussprog
Alle kurser er tilgængelige på: Dansk, Engelsk

Egne kurser
Ønsker en kunde at tilføje egne kurser skal der laves en særskilt aftale om dette; dette er ikke dækket af indeværende licens.
Skatteministeriet kan, som en prøve, eksekvere ét eget kursus i læringsportalen uden en licensændring; dette forudsætter dog at Fellowmind opsætter kurset samt at der indgås en aftale om rammerne for dette.

Licens
Læringsportalen afregnes efter en licensmodel byggende på det antal brugere, der skal kan tilgå løsningen. Alle licenserede brugere i en Office 365-tennant licenseres tilsvarende til læringsportalen.

Licens, startdato
Licensen afregnes fra og med førstkommende af følgende begivenheder: Læringsportalen lanceres for slutbrugere,3 uger efter aktiviteten: Kick off, 5 uger efter kontraktindgåelse. Den første licens afregnes for 12 mdr. med mindre andet aftales.

Ophavsret
Leverandøren har den fulde ophavsret til Læringsportalen, inklusiv kildekode, dokumentationsmateriale og kursusindhold, idet alene brugsretten for slutbrugere overdrages til Kunden. Kundens brugsret til Læringsportalen er ikke tidsbegrænset. Indholdet af kurser må ikke videregives til andre, kopieres eller på anden måde videreformidles til andre parter eller til andre kontekster, medier eller systemer med mindre der er indgået skriftlig en aftale herom.

Brugsret
Kunden må anvende Læringsportalen inden for koncernen, herunder datterselskaber, som erhverver licensen. Hvis Kunden på et senere tidspunkt opdeles i forskellige selskaber, skal der tegnes en ny aftale mellem det eller de nye selskaber og Leverandøren. Hvis Kunden på et senere tidspunkt sammenlægges med et andet eller andre selskaber og Læringsportalen fortsat anvendes skal Kunden verificere at antallet af brugerlicenser stemmer overens med licensaftalen og hvis ikke da tilkøbe flere brugerlicenser til Læringsportalen.

Overdragelse
Licenserne til Læringsportalen må gerne overdrages i forbindelse med salg af Kunden, under betingelse af, at den nye køber tiltræder nærværende aftale. Kunden må ikke overdrage Læringsportalen til anden 3. part uden Leverandørens samtykke.
Kunden må ikke kopiere indhold ud og videredistribuerer eller videresælge. Indholdet må ikke forlade læringsportalen uden at der indgås en aftale.

Opsigelsesvarsel
Der er 3 mdr. opsigelsesvarsel. I tilfælde af en opsigelse mister Kunden retten til fortsat at benytte Læringsportalen. Ingen af parterne er berettiget til nogen form for kompensation, herunder erstatning, i anledning af den anden parts opsigelse af aftalen.

Ansvar og ansvarsfraskrivelse
Kunden kan ikke gøre krav gældende mod Leverandøren for forhold, der kan henledes til Kundens fejlagtige brug af Systemet eller Kundens brug i strid med dennes brugsretten til Systemet.
Kunden kan ikke rette krav mod Leverandøren for fejl ved systemet eller for tab eller ulempe forvoldt ved manglende systemtilgængelighed.
Navnlig skal Leverandøren under ingen omstændigheder – herunder uagtsomhed – være ansvarlig for indirekte skade eller følgeskader (herunder tab af forventet profit, tab af omsætning som følge af manglende systemtilgængelighed, tabte data eller deres reetablering, tab af goodwill eller lignede følgeskader) i forbindelse med anvendelse af systemet. Leverandørens ansvar for tab eller skade kan i intet tilfælde, uanset om uagtsomhed kan tillægges Leverandøren, overskride et beløb, der svarer til den pris Kunden har betalt for Læringsportalen softwaren.

Årlig prisregulering
Licenspriserne reguleres én gang årligt. Licenspriserne reguleres med minimum nettoprisindekset.